Skeema_4 termit


ACTH kotikotropiini-hormoni, joka kiihdyttää lisämunuaisen kuorikerroksen toimintaa, jonka seurauksena lisämunuaiset välittävät elimistöön kortisoli-stressihormonia


adrenaliini lisämunuaisten erittämä hormoni, joka tehostaa elimistön toimintaa esimerkiksi taistelutilanteessa


aggressio muiden ihmisten tai ympäristön vahingoittamiseen tähtäävä toiminta, johon liittyy usein vihan tunne


ahdistuneet persoonallisuushäiriöt persoonallisuushäiriöiden pääryhmä, johon kuuluvat estynyt, riippuvainen ja pakko-oireinen persoonallisuushäiriö


ahdistuneisuushäiriö mielenterveyden häiriö, jossa ahdistus on keskeinen piirre ja joita ovat yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, fobiat, paniikkihäiriö, pakko-oireinen häiriö ja traumaperäinen stressihäiriö


ailahtelevat persoonallisuushäiriöt persoonallisuushäiriöiden pääryhmä, johon kuuluvat epäsosiaalinen, epävakaa, huomiohakuinen ja narsistinen persoonallisuushäiriö


aivokuori isojenaivojen pintakerros, keskeinen vaativissa psyykkisissä toiminnoissa kuten ajattelussa ja muistissa, aivokuoren eri alueet ovat erikoistuneet erilaisiin tehtäviin


aivolisäke väliaivoissa sijaitseva umpieritysjärjestelmän "johtajarauhanen", joka säätelee monien muiden rauhasten toimintaa


aivorunko väliaivojen, keskiaivojen, aivosillan ja ydinjatkoksen muodostama toiminnallinen kokonaisuus, joka säätelee monia peruselintoimintoja ja toimii tiedonkäsittelyn väliasemana


aivosaari ohimolohkojen alla piilossa sijaitseva aivokuoren alue, joka vastaa vastenmielisyyden tunteesta


aivotutkimusmenetelmä aivojen rakenteen tai toiminnan tutkimisessa käytettävä menetelmä


aktivaatio-synteesi-teoria neurotieteen selitys unille, jonka mukaan unet ovat aivotoiminnan sivutuotteita


akuutit stressitekijät stressaavat asiat, jotka kestävät rajatun ja suhteellisen lyhyen ajan


altistuminen vaikutuksen alaiseksi joutuminen, esimerkiksi fobian hoidossa altistutaan pelottavalle kohteelle vähitellen


arvon kieltäminen mielen puolutuskeino, jossa kielletään merkittävän asian arvo


asiakaskeskeinen terapia humanistisen suuntauksen pohjalta kehitetty psykoterapiamuoto, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään itse tiensä kohti täysiä mahdollisuuksiaan


assosiaatioalue yleisnimitys niille aivokuoren alueille, jotka eivät ole primaareja tai sekundaareja alueita, yhdistelevät muun muassa eri aistien vastaanottamaa tietoa ja osallistuvat muistitoimintoihin


attraktio vetovoima, jota koetaan kiinnostuttaessa toisesta ihmisestä


attribuutiotyyli tapa tulkita oman tai toisen ihmisen toiminnan syitä


autonominen hermosto ääreishermoston toinen pääosa somaattisen hermoston rinnalla, säätelee ei-tahdonalaisia sisäelinten toimintoja, kuten sydäntä ja ruoansulatusjärjestelmää sekä tunteiden kokemista


avoimen dialogin malli psykiatrinen hoitomalli, jossa korostetaan välitöntä apua, läheisten mukaan ottamista sekä lääkekriittisyyttä, kehitetty Suomessa Keroputaalla


Albert Bandura tutkija, joka kehitti sosiaalisen oppimisen teorian, jonka mukaan aggressiivinen käyttäytyminen opitaan


Aaron Beck psykiatri, joka kehitti BDI-testin masennuksen seulontaan ja loi kolmiomaisen mallin kielteisistä ajatuksista, jotka vaikuttavat masennukseen


behavioristinen suuntaus behaviorismi, psykologian suuntaus, joka tutkii ihmisten ja eläinten ulkoista käyttäytymistä ja korostaa ympäristön vaikutusta ihmisen toiminnan määräytymisessä


Mihály Csíkszentmihályi psykologi, joka otti käyttöön flown käsitteen, tutkinut myös luovuutta


debriefing-tilaisuus jälkipuintitilaisuus, suuronnettomuuksien ja muiden järkyttävien tapahtumien jälkeen järjestettävä tilaisuus, jossa tapahtunutta käydään yksityiskohtaisesti läpi osallisten kesken pian tapahtuman jälkeen


diagnosointi häiriön oireiden määrittäminen


dikotomiset uskomukset asioiden luokitteleminen jyrkkärajaisesti vain kahteen luokkaan, yksi masennukseen liittyvistä vääristyneistä ajattelutavoista


dopamiini hermosolujen toimintaa kiihdyttävä välittäjäaine, joka vaikuttaa tehostavasti motorisiin toimintoihin, motivaatioon sekä mielihyvän ja kiihtymyksen tunteisiin, määrän muutokset ovat yhteydessä muun muassa skitsofreniaan ja Parkinsonin tautiin


EEG elektroenkefalografia eli aivosähkökäyrä, aivotutkimusmenetelmä, jossa aivojen sähköistä toimintaa rekisteröidään pään iholle kiinnitetyillä elektroideilla


ehdollistuminen oppimisen muoto, jossa neutraaliin ärsykkeeseen opitaan reagoimaan kuin ehdottomaan ärsykkeeseen (klassinen ehdollistuminen) tai jossa ihmisen toiminta tulee todennäköisemmäksi, kun sitä seuraa palkinto (välineellinen ehdollistuminen)


Paul Ekman psykologian tutkija, joka on tutkinut perustunteita ja niiden näkymistä kasvonilmeissä


emootio tunne


empatia kyky eläytyä toisen ihmisen näkökulmaan ja tunteisiin, osa tunnetaitoja


ensisijainen tunne välitön tunne, joka herää tietyssä tilanteessa


epäsuora aggressio toisen vahingoittamista epäsuorasti, esimerkiksi pilkkaamalla tai eristämällä


evoluutiopsykologia psykologian osa-alue, joka selittää psyykkistä toimintaa sen kautta, mikä on lisännyt yksilön henkiin jäämisen ja lisääntymisen todennäköisyyttä


estrogeenit naissukupuolihormonit, joita muun muassa munasarjat erittävät


flow (virtauskokemus) huippukokemus, ohitsekiitävä onnen ja täyttymyksen hetki, jossa itseä toteutetaan vaivattomasti


fMRI funktionaalinen magneettiresonanssikuvaus, aivotutkimusmenetelmä, joka perustuu aivoverenkierron muutosten mittaamiseen voimakkaiden magneettikenttien avulla


Viktor Frankl eksistentiaalisen suuntauksen edustaja


Sigmund Freud psykoanalyysin perustaja


frustraatio-aggressio-hypoteesi hypoteesi, jonka mukaan tavoitteeseen pääsyn estymisestä aiheutuva frustraatio eli turhauma laukaisee aggression


fysiologinen reaktio elimistön toimintaan liittyvä reaktio, esimerkiksi sydämensykkeen kiihtyminen tai sormien lämpeneminen


fyysinen aineellinen, ruumiillinen


fyysinen hallintakeino psyykkistä itsesäätelyä fyysisen toiminnan avulla, esimerkiksi liikunta


GABA gamma-aminovoihappo, hermosolujen toimintaa estävä välittäjäaine, joka liittyy esimerkiksi unen ja vireystilan säätelyyn, rauhoittavat psyykenlääkkeet vaikuttavat GABAan


hahmoterapia humanistisen psykologian perinteestä nouseva psykoterapiamuoto, jossa empaattinen terapeutti auttaa asiakasta tiedostamaan tämän oman tilanteen ja ottamaan sen haltuunsa


hallintakeino coping-keino, tietoinen keino selvitä vaikeasta tilanteesta, voi olla fyysinen, kognitiivinen tai sosiaalinen


harha-aistimus hallusinaatio, virheellinen aistihavainto vailla todellista aistiärsykettä, psykoottisen häiriön oire


harhaluulo deluusio, todellisuutta koskeva käsitys, jota henkilö pitää totena, vaikkei se ole sitä, psykoottisen häiriön oire


hermoimpulssi toimintajännite, aksonia pitkin etenevä solun sisä- ja ulkopuolen välisen jännitteen muutos


hermosolu solu, joka välittää tietoa hermoimpulssien avulla, aivojen toiminta perustuu hermosolujen toimintaan


hidasaaltouni 3- ja 4-vaiheen uni, jossa uni on syvimmillään


hippokampus pitkänomainen rakenne ohimolohkojen sisäosissa, osa limbistä järjestelmää, tärkeä muun muassa muistitoiminnoissa


hormoni umpirauhasten erittämä kemiallinen aine, joka verenkierron kautta kulkeutuu kohde- elimiinsä ja saa niissä aikaan vaikutuksia


humanistinen suuntaus psykologian suuntaus, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä ja täynnä mahdollisuuksia


huumori muun muassa puolustuskeino, joka mielletään yleensä kypsäksi tavaksi suojatua uhkaavilta tunteilta ja ajatuksilta


hypotalamus väliaivojen osa, joka säätelee tärkeitä perustoimintoja, muun muassa kehon lämpötilaa sekä nälän ja janon tunnetta sekä käynnistää stressireaktion


häntätumake tyvitumake, joka on tärkeä oppimisen ja muistin kannalta ja on erityisen aktivoitunut pakko-oireista kärsivillä ihmisillä


ihanneminä ihmisen mielikuva siitä, millainen hän haluaisi olla


impulsiivisuus hetken mielijohteesta toimiminen ilman pitkän tähtäimen suunnitelmia tai harkintaa


individualistinen kulttuuri, joka korostaa itsenäisyyden ja valinnan mahdollisuutta yhteisöön sopeutumisen asemasta


integratiivinen eri puolia yhdistelevä


itsearviointimenetelmä tutkimusmenetelmä, joka perustuu tutkittavan tekemään arvioon muun muassa omista tunteista, tavoitteista tai persoonallisuuden piirteistä


itsetuhoisuus tahallinen itsensä vahingoittaminen


itsetunto miten ihminen arvioi minäkäsitykseen kuuluvia ominaisuuksiaan ja kykyjään, mitä ihminen ajattelee itsestään ja miten hyvä kokee olevansa


Jamesin-Langen tunneteoria tunneteoria, jonka mukaan tunnekokemus on seurausta autonomisen hermoston reaktioista


jämäkkyys myönteinen voima, jolla aikaansaadaan asioita, puolustetaan omia rajoja tai tuodaan omia näkemyksiä esille


kaamosmasennus mielialan lasku lokakuun tienoilla ja kohoaminen kevätkuukausina, johtuu päivänvalon määrästä


kaamosrasitus talvikuukausina ilmenevät oireet, kuten makeannälkä, lihominen ja unen tarpeen lisääntyminen


kaksisuuntainen mielialahäiriö mielenterveyden häiriö, jossa vuorottelevat masennusjaksot ja maaniset kaudet


kaksoissokkokoe koeasetelma, jossa koehenkilöt ja heidän kanssaan tekemisissä oleva tutkija eivät kummatkaan tiedä, kuka koehenkilöistä kuuluu koeryhmään ja kuka kontrolliryhmään, näin tutkija ei pääse vahingossa vaikuttamaan tutkimuksen tulokseen


katastrofiajattelu pahimpien mahdollisten tulevaisuuden tapahtumien toistuva miettiminen


katatoninen käyttäytyminen, jota luonnehtii joko motorinen jäykkyys tai jatkuva kiihtynyt motorinen toiminta, liittyy psykoottiseen häiriöön


katharsis Sigmund Freudin käyttämä nimitys höyryä ulos päästävästä ja henkisesti puhdistavasta kokemuksesta


kehityskriisi merkittävää muutosta vaativa tilanne, joka aiheutuu sellaisesta elämäntilanteen muutoksesta, johon on usein voinut valmistautua


kenttätutkimus luonnollisissa ympäristöissä tehty tutkimus, jossa yleistettävyys on tavallisesti hyvä


kevyt uni 1-vaiheen uni, joka on niin kevyttä, että nukkuja usein kokee olevansa vielä hereillä


kiintymyssuhde vauvan vuorovaikutteinen tunnesuhde vanhempaansa, joka sitoo heidät yhteen ja jatkuu läpi elämän, kiintymyssuhteita muodostetaan myöhemmin elämässä myös muihin läheisiin ihmisiin


kliininen psykologia psykologian osa-alue, joka liittyy käytännön hoitotyöhön, tutkii mielenterveyttä ylläpitäviä ja heikentäviä asioita sekä soveltaa näin saavutettua tietoa mielenterveyden hoitamiseen


Klüverin-Bucyn oireyhtymä mantelitumakkeen vaurioista seuraava häiriö, jossa pelkoreaktiot vaimentuvat


kognitiivinen ihmisen tiedonkäsittelyyn, kuten havaitsemiseen, muistiin tai ajatteluun, liittyvä


kognitiivinen hallintakeino psyykkistä itsesäätelyä, joka tapahtuu asioiden käsittelemisen ja pohtimisen avulla


kognitiivinen uudelleenmuotoilu tunteita aiheuttavan tilanteen ajatteleminen toisella tavalla siten, että tilanteen merkitystä ja tulkintatapaa muokataan


kognitiivinen psykoterapia keskusteluhoito, jossa pyritään tunnistamaan tai muuntamaan kielteisiä ja vääristyneitä ajattelutapoja, jotta yksilön tunteet ja toiminta muuttuisivat


kognitiivinen suuntaus psykologian suuntaus, joka tutkii ihmisen tiedonkäsittelyä


kohteensiirto yksi defensseistä, kielteisen tunteen siirtäminen toiseen henkilöön tai asiaan kuin mihin tunne kohdistuu


kokemusotosmenetelmä tiedonkeruumenetelmä, jossa tutkittavia pyydetään raportoimaan monta kertaa päivässä kulloisellakin hetkellä tekemistään asioista


kollektiivinen kulttuuri, joka korostaa yhteistöön sopeutumista ja yhteisön palvelemista yksilön itsenäisyyden asemesta


kompulsio pakkotoimito, pakko-oireisen häiriön oire


konformistisuus taipumus tehdä mitä muut tekevät ainoastaan sen vuoksi, että muutkin tekevät niin


kortisoli stressihormoni


kriisi merkittävä muutos elämäntilanteessa, joka vaatii yksilöltä sopeutumista


krooninen stressitekijä stressaava asia, joka kestää suhteellisen pitkään ja ennalta määräämättömän ajan, esimerkiksi pitkäaikainen työttömyys


kulttuuri ihmiskunnan aineellisten ja henkisten saavutusten kokonaisuus (muun muassa tiede, taide, rakennukset), tietylle ihmisjoukolle ominaiset tavat (muun muassa arvot, uskomukset, perinteet)


kyselylomake yksi psykologian tiedonkeruumenetelmistä, joissa tutkittava raportoi tietoisista asioista kuten ominaisuuksistaan


käyttäytymisterapia behaviorismiin pohjautuva terapia, jossa pyritään käyttäytymisen muuttamiseen erityisesti opettelemalla pois häiritsevistä tavoista tai peloista


lateralisaatio aivopuoliskojen toiminnallinen erikoistuminen eri tehtäviin, esimerkiksi vasen aivopuolisko on yleensä keskeisempi kielellisissä toiminnoissa


Richard Lazarus psykologian tutkija, jonka tunneteoria huomioi voimakkaasti kognitiiviset tekijät


liittymismotivaatio halu hakea psyykkistä ja fyysistä läheisyyttä toisilta ihmisiltä


limbinen järjestelmä aivojen sisäosissa sijaitseva järjestelmä, joka osallistuu muun muassa tunteiden, motivaation ja muistitoimintojen säätelyyn


lisämunuaiset kuuluvat umpieritysrauhasiin ja erittävät useita hormoneja


lohkominen mielen puolustuskeino, asiat jaetaan mustavalkoisesti hyviin ja huonoihin


Konrad Lorenz etologi, joka piti aggressiota synnynnäisenä vaistona


lumelääke plasebo-lääke, vaikuttamatonta ainetta sisältävä valmiste, joka vaikutus perustuu pelkästään ennakko-oletuksiin


luovuus kyky keksiä ideoita ja vaihtoehtoja, jotka auttavat ongelmanratkaisussa tai tuottavat maailmaan jotain uutta ja omaperäistä


lyhytkestoinen psykodynaaminen terapia psykodynaamista psykoterapiaa, jossa terapiakäyntejä on 1-2 viikossa yhteensä 10-20 kerran ajan


maanisuus kohonnut mieliala ja suunnaton energisyys ja aktiivisuus, jotka liittyvät kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön


mallioppiminen tahattoman tai tietoisen oppimisen muoto, jossa opitaan tarkkailemalla jonkun toisen toimintaa


mantelitumake ohimolohkoissa sijaitseva tumake, joka osallistuu tunne-elämän, muistitoimintojen ja seksuaalisen halukkuuden säätelyyn, osa limbistä järjestelmää


masennus depressio, mielenterveyden häiriö, jossa mieliala on vähintään kahden viikon ajan muun muassa surullinen, väsynyt ja toivoton, mielenkiinto ja mielihyvä ovat huomattavan vähentyneitä


medikalisointi sellaisten ilmiöiden lääketieteellistäminen, jotka eivät ole pelkästään lääketieteellisiä


mielenterveys psyykkistä hyvinvointia ja riittävää sopeutumista ympäristöön, mielenterveyden häiriön puuttuminen


mielenterveyden häiriö psyykkinen häiriö, pitempään kestänyt tahdosta riippumaton psyykkinen ongelma, joka haittaa yksilöä tai hänen ympäristöään


mieliala pitkäkestoinen, positiivisesti tai negatiivisesti sävyttynyt tunteenomainen kokemus, esimerkiksi masentuneisuus


mielialahäiriö mielenterveyden häiriö, jonka keskeinen piirre on mielialan häiriintyminen, näitä ovat masennus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö


minäkäsitys suhteellisen pysyvä käsitys itsestä, käsitys esimerkiksi omasta ulkonäöstä, persoonallisuudesta, uskomuksista ja ihmissuhteista, laaja skeema nimeltä "minä itse"


minäpystyvyys tunne siitä, miten pystyy suoriutumaan jostain tehtävästä


motiivi toimintaa liikkeelle sysäävä syy eli toiminnan tarkoitus


motiivikonflikti samanaikaisesti virinneiden motiivien välinen ristiriita


motivaatio motiivien kokonaisuus


määräkohtainen pelko fobia, mielenterveyden häiriö, jossa huomattavaa ja epärealistista ahdistusta aiheuttaa tietty kohde tai tilanne


nonadrenaliini vireyttä lisäävä mielialahormoni, jota masentuneilla on usein vähentyneesti


observointi havainnointi, tiedonkeruumenetelmä, jossa tarkkaillaan tutkittavaa mahdollisimman objektiivisesti ja tilanteeseen puuttumatta


obsessio pakkoajatus, pakko-oireisen häiriön oire


ohimolohko alue, joka sijaitsee molempien aivolohkojen sivuilla, sisältää muun muassa primaarin kuuloalueen ja mantelitumakkeen


oireisiin keskittyvä lähestymistapa ihmisten ongelmallisiksi ja häiritseviksi kokemien tunteiden, ajatuksien ja käyttäytymisen hoitaminen ilman diagnosointia


oksitosiini aivolisäkkeen erittämä hormoni, joka muun muassa herkistää sosiaalisille vihjeille ja lisää kiintymistä vauvan ja äidin välillä


opittu avuttomuus uskomus, että yrittäminen on hyödytöntä, koska tulee joka tapauksessa epäonnistumaan


optimistinen elämänasenne toiveikas elämänasenne, taipumus tulkita asiat parhain päin


oudot persoonallisuushäiriöt persoonallisuushäiriöiden pääryhmä, johon kuuluvat psykoosipiirteinen, epäluuloinen ja eristäytyvä persoonallisuushäiriö


otsalohko alue, joka sijaitsee molempien aivopuoliskojen etuosassa, otsalohkojen etuosat osallistuvat erityisesti ihmiselle ominaisen tahdonalaisen, tavoitteellisen toiminnan ohjaukseen sekä työmuistin toimintaan


pakko-oireinen häiriö ahdistuneisuushäiriö, jossa yksilö kärsii toistuvista tahdonvastaisista pakko-ajatuksista tai pakkotoiminnoista


paniikkihäiriö ahdistuneisuushäiriö, josta kärsivä kokee toistuvasti paniikkikohtauksia, jotka eivät liity mihinkään tiettyyn tilanteeseen tai tietyyihin olosuhteisiin ja jotka ovat täten ennakoimattomia


paniikkikohtaus voimakkaan ahdistuksen kohtaus, paniikkihäiriön oire


paranoidinen skitsofrenia yksi skitsofrenian tyypeistä, jossa korostuvat vainoharhat ja kuulohallusinaatiot, mutta puhe ei ole häiriintynyt eikä katatoniaa ilmene


parasympaattinen hermosto rauhoittava hermosto, autonomisen hermoston toinen pääosa sympaattisen hermoston ohella, hallitsee lepotilassa, jolloin elimistö täydentää energiavarastojaan


pariterapia parisuhteen ongelmien selvittelyyn keskittyvä psykoterapiamuoto, jossa yleisimmin käydään pariskuntana


peilisolu solu, joka toimii ihmisen tai eläimen tehdessä itse jonkin päämääräsuuntautuneen liikkeen tai seuratessa, kun toinen yksilö tekee saman liikkeen


perheterapia terapia, jossa käsitellään perheen jäsenten vuorovaikutuksellista suhdetta toisiinsa ja jossa käydään koko perheen kesken


perimä eliön perintötekijöiden eli geenien kokonaisuus


persoonallisuus yksilöllisten psyykkisten toimintojen luonteenomainen, varsin pysyvä kokonaisuus, yksilölle luonteenomaiset tavat käyttäytyä, ajatella ja tuntea vuorovaikutuksessa fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kanssa


persoonallisuuden piirre suhteellisen pysyvä taipumus käyttäytyä johdonmukaisella tavalla eri tilanteissa, esimerkiksi ujous, tunnollisuus tai aktiivisuus, persoonallisuus koostuu piirteistä


persoonallisuushäiriö mielenterveyden häiriö, jossa tietyt persoonallisuuden piirteet ovat erityisen pinttyneitä, joustamattomia ja rajoittavia


perustunne ihmisen biologisen perimän määräämä tunne, jota esiintyy kaikilla ihmisillä ja kaikissa kulttuureissa


pessimismi kielteinen elämänasenne, johon liittyy asioiden pahimpien mahdollisten puolien näkeminen ja epäilevä suhtautuminen tulevaisuuteen


pihtipoimu aivopuoliskojen sisäpinnalla kulkeva aivorakenne, joka liittyy muun muassa kivun kokemiseen ja tunteisiin perustuvaan oppimiseen


poisherkistyminen käyttäytymisterapeuttinen menetelmä, jonka avulla opitaan pois aiemmista haitallisista kokemuksista altistumalla niille vähitellen


positiivinen aggressio myönteinen voima, jolla mahdollistetaan asioiden aikaansaaminen


positiivinen psykologia 2000-luvulla kiinnostusta herättänyt uusi psykologian suuntaus, joka pohjaa humanistiseen psykologiaan ja korostaa sitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista


primaariarvio tunteen viriämistä edeltävä nopea tiedostamaton arvio tilanteesta


primaari näköalue aivokuorella oleva alue, jolle näkötieto silmästä saapuu ensimmäiseksi, sijaitsee takaraivolohkon takaosassa


projektiivinen testi psykologinen testi, jossa tutkittavalle esitetään monitulkintaisia kuvia ja hänen vastaustensa katsotaan heijastavan hänen tiedostamattomia motiivejaan ja tunteitaan


psykiatri lääkäri, joka on erikoistunut mielenterveyden häiriöiden tutkimiseen, arviointiin ja hoitoon


psykiatrinen avohoito mielenterveyden häiriöiden hoitaminen psykoterapialla, psyykenlääkkeillä tai kuntoutuksella, jota toteutetaan kotona asuen eikä sairaalassa


psykoanalyysi Sigmund Freudin persoonallisuusteoria, jonka keskeisiä käsityksiä ovat ihmismielen jakautuminen tiedostamattomaan osaan, tietoiseen minään sekä moraaliltaan tiukkaan yliminään, sekä tiedostamattoman osan korostaminen ihmisen toiminnan vaikuttimena, myös Freudin teoriaan perustuva psykoterapiamuoto


psykoanalyyttinen psykoterapia keskusteluhoito, jossa vapaasti psykoterapeutille puhumalla pyritään tulemaan tietoiseksi tiedostamattomista ristiriidoista ja käsittelemään niitä


psykoosi todellisuudentajun vakava häiriintyminen


psyykoottinen häiriö vakava mielenterveyden häiriö, jota luonnehtii todellisuudentajun vääristyminen, useimmiten skitsofrenia


psykopaatti henkilö, jolla on epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön äärimmäinen muoto


psykoterapeutti pohjakoulutukseltaan esimerkiksi psykologi, psykiatri tai teologi, joka on lisäksi suorittanut monivuotisen psykoterapiakoulutuksen


psykoterapia psykologinen hoitomuoto, jossa keskustellaan tai muulla tavoin käsitellään ongelmallisia asioita psykoterapeutin kanssa


psyykenlääke mielenterveyden häiriöiden hoitamisessa käytettävät lääkkeet, useimmiten masennus-, mielialantasaaja-, rahoittavat, antipsykoottiset- ja unilääkkeet


psyykkinen asia, joka koskee mielen toimintaa


psyykkinen hyvinvointi mielen hyvinvointia, johon kuuluu itsensä arvostaminen, tunteiden sääntelykyky, toimivat ihmissuhteet, mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään sekä elämän kokeminen merkitykselliseksi


psyykkinen itsesäätely puolutus- ja hallintakeinojen käyttö mielen tasapainon palauttamiseksi


puolustuskeino defenssi, osin tai kokonaan tiedostamaton tapa pyrkiä psyykkiseen tasapainoon


ratkaisukeskeinen keskittyminen tavoitteellisesti parantamaan tiettyä psyykkistä ongelmaa


reaktion muodostus mielen puolutuskeino, käyttäytymistä päinvastoin kuin tunnetaan


regressio mielen puolutuskeino, palaaminen aiempaan kehitysvaiheeseen


REM-uni kevyemmän unen vaihe, jossa usein nähdään unta ja silmät liikkuvat nopeasti suljettujen luomien alla


Carl Rogers keskeinen humanistisen suuntauksen edustaja, asiakaskeskeisen terapian kehittäjä


Rorschachin musteläikkätesti yksi yleisimmistä projektiivisista testeistä, tutkittavan tehtävänä on kertoa, mitä hän näkee musteläiskien muodostamassa kuviossa, missä kohdassa kuvaa hän näkee sen ja miksi, käytetään muun muassa mielenterveyden arvioinnissa


ryhmäterapia samankaltaisista psyykkisistä oireista tai samanlaisesta vaikeasta elämäntilanteesta kärsivien ihmisten yhteinen terapia, jota psykoterapeutti ohjaa


Schachterin-Singerin tunneteoria tunneteoria, jonka mukaan tunnekokemus on seurausta arvioista, jossa yksilö käyttää hyväkseen ympäristöstä ja omasta kehostaan vastaanottamaa tietoa


seksuaalinen suuntautuminen seksuaalinen orientaatio, minkä sukupuolen edustajaa kohtaan yksilö tuntee seksuaalista vetoa


sekundaariarvio tunteen viriämisessä primaariarviota seuraava hitaampi ja tietoisempi arvio tilanteesta


Martin Seligman tutkija, joka on lanseerannut opitun avuttomuuden käsitteen ja myöhemmin positiivisen psykologian suuntauksen


serotoniini hermosolujen toimintaa kiihdyttävä välittäjäaine, jonka määrän muutokset ovat yhteydessä muun muassa mielialaan, fobioihin ja aggressiivisuuteen


skeema sisäinen malli, yksilön aiempiin kokemuksiin ja tietoihin perustuva käsitys siitä, mitä asiat ovat ja miten ne toimivat, ohjaa yksilön toimintaa


skitsofrenia vakava, todellisuudentajua vääristävä mielenterveyden häiriö


sokkokoe lääketutkimuksissa koe, jossa osallistujat eivät tiedä itse, saavatko he lumelääkettä vai lääkettä, jossa on vaikuttavia ainesosia, käytetään myös tutkimuksissa, joissa tuloksiin voi vaikuttaa tutkittavien tieto saamastaan hoidosta


somaattinen ruumiillinen


somaattisten vihjeiden teoria neurologi Damasion kehittämä teoria, jonka mukaan tietty merkityksellinen ärsyke tai tilanne laukaisee kehon toiminnassa muutoksia, jotka rekisteröidään aivoissa ja muunnetaan tunteeksi


sosiaalinen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen tai ihmisyhteisöihin liittyvä toiminta


sosiaalinen hallintakeino psyykkistä itsesäätelyä toisiin ihmisiin tukeutumisen avulla


sosiaalinen tunne kulttuurin välittämät tunteet, esimerkiksi ylpeys ja häpeä


sosiaalisen oppimisen teoria Albert Banduran kehittämä teoria, jonka mukaan tilannetekijät vaikuttavat käyttäytymiseen, mutta yksilön oma rooli tilanteisiin hakeutumisessa ja niiden tulkinnassa on suuri


sosiaaliset suhteet ihmissuhteet


sosiaalisten tilanteiden pelko määräkohteinen pelko, joka kohdistuu sosiaalisiin tilanteisiin, liiallista jännittämistä, joka johtuu pelosta joutua toisten arvioinnin kohteeksi


Charles Spearman psykologi, joka kehitti tilastomenetelmiä ja älykkyysteoriaa


Robert Sternberg psykologi, jonka luomassa teoriassa rakkaus koostuu intohimon, läheisyyden ja sitoutumisen osatekijöistä


stressi hyvinvointia uhkaava ja selviytymiskykyä heikentävä tilanne, ilmenee psyykkisen hyvinvoinnin huonontumisena, fysiologisina reaktioina ja käyttäytymisen muutoksina


suora aggressio toisen vahingoittamista henkisesti tai fyysisesti esimerkiksi huutamalla tai lyömällä


sympaattinen hermosto kiihdyttävä hermosto, autonomisen hermoston toinen pääosa parasympaattisen hermoston ohella, hallitsee aktiivisessa toiminnassa ja edistää muun muassa elimistön tehokasta energiankäyttöä


synapsikuilu synapsissa oleva hermosoluja erottava alue, jonka yli tieto siirtyy kemiallisten välittäjäaineiden avulla


synnytyksen jälkeinen masennus masennus, joka vaivaa osaa naisista kuukauden tai muutaman kuukauden kuluttua synnytyksestä


syväsuuntautunut oppiminen oppimistilanteessa pyrkimys ymmärtää, oppijan tavoitteena on osata selittää, mistä ilmiössä on kyse, millainen kokonaisuus osista rakentuu ja miten osat liittyvät toisiinsa


syömishäiriö mielenterveyden häiriö, jossa syöminen on häiriintynyt ja kehonkuva usein vääristynyt, yleisimmin anoreksia ja bulimia


sähköhoito elektrokonvulsiivinen hoito, vaikean masennuksen hoidossa hyödynnettävä menetelmä, jossa sairaalassa nukutuksessa johdetaan potilaan aivoihin sähköjännite, joka aiheuttaa kouristuskohtauksen


talamus väliaivojen osa, tärkeä tiedonkäsittelyn väliasema, jossa on muun muassa aistitietoa, motoriikkaa ja vireystilaa sääteleviä tumakkeita, monet aistinelimistä aivokuorelle nousevat radat kulkevat talamuksen kautta


tarkkaavaisuus huomion kohdistaminen tietoisesti tai tahattomasti johonkin havaintokentän osaan tai mielen sisältöön, sen avulla osa ärsykkeistä valitaan tarkempaan käsittelyyn


TAT-testi projektiivinen testi, jossa henkilön tulee keksiä tarinoita hänelle esitettyjen moniselitteisten kuvien perusteella, käytetään muun muassa motivaation ja persoonallisuuden arvioinnissa


temperamentti synnynnäinen reagointitapa


testosteroni miessukupuolihormoni, jota miehillä erittävät kivekset, naisilla munasarjat


tiedonkäsittely kognitiiviset toiminta: havaitseminen, tarkkaavaisuus, muisti, kieli, oppiminen, ajattelu ja sekä kielen tuottaminen ja ymmärtäminen


tiedonkeruumenetelmä tapa kerätä tutkimustietoa, esimerkiksi haastattelu, kyselylomake, fysiologinen mittaus


TMS-menetelmä transkraniaalinen magneettistimulaatio, vaikean masennuksen hoidossa käytettävä menetelmä, jossa kallon ulkopuolelta johdetun voimakkaan magneettikentän avulla aktivoidaan hermosoluja vasemmassa aivopuoliskossa otsalohkojen etuosissa


toiminnanohjaus valveilla ollessa jatkuvasti käynnissä oleva psyykkinen tapahtumasarja, jossa ohjataan ajatuksia, tunteita, tavoitteita ja motorisia toimintoja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa


toissijainen tunne välittömän, ensisijaisen tunteen herättämä tunne, johon vaikuttavat aiemmat kokemukset, esimerkiksi viha voi herättää toissijaisena tunteena syyllisyyttä


torjunta yleisimmin käytetty puolustuskeino, jossa vaikea ajatus tai tunne painetaan pois mielestä


transsukupuolinen ihminen, joka kokee olevansa eri sukupuolta kuin mihin hän on syntynyt tai joka kokee elävänsä mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella


traumaattinen kriisi merkittävää muutosta vaativa tilanne, joka johtuu äkillisestä kielteisestä tapahtumasta, johon ei ole saanut valmistautua


traumaperäinen stressihäiriö ahdistuneisuushäiriö, jossa pelottava ja kontrolloimaton tapahtuma aiheuttaa jälkikäteen kauhun ja avuttomuuden tunteita


tunnekokemus psyykkinen kokemus tunteesta


tunnetaidot tunneäly, kyky tulla toimeen itsensä ja muiden kanssa, sisältää itsesäätelyn, empatian ja optimistisen elämänasenteen


turvallinen kiintymyssuhde vuorovaikutteinen tunnesuhde, jolla on turvallinen pohja


turvaton kiintymyssuhde vuorovaikutteinen tunnesuhde, jolla on turvaton pohja


tyvitumakkeet isojenaivojen pohjaosassa sijaitseva tumakeryhmä, joka säätelee muun muassa motoriikkaa


työmuisti muistijärjestelmä, joka vastaa tiedon tilapäisestä ylläpitämisestä ja muokkaamisesta


työuupumus burnout, elämäntilanteen hallinnan ongelma, johon pitkittynyt työ- tai opiskelustressi voi johtaa


uhkasimulaattori evoluutiopsykologinen selitys unille, jonka mukaan unissa harjoitellaan kohtaamaan valvetilan aikana kohdattavia vaaroja


umpieritysjärjestelmä järjestelmä, joka suorittaa kemiallista tiedonsiirtoa elimistössä hormonien välityksellä, koostuu eri puolilla kehoa olevista umpirauhasista


unettomuus kyvyttömyys nukkua riittävästi, vaikeus nukahtaa tai pysyä unessa


unihäiriö uneen liittyvä häiriö, joista yleisin on unettomuus


vertaistukiryhmä tietyn aihepiirin tiimoilta kokoontuva ryhmä, jossa annetaan ja saadaan tukea toisilta vuorovaikutteisesti


välineellinen aggressio ennalta suunniteltua ja tiettyyn tavoitteeseen pyrkivää aggressiota, esimerkiksi kassan ryöstäminen aseella uhaten


välittäjäaine kemiallinen aine, joka välittää viestejä hermosolujen välisissä synapseissa


yleistynyt ahdistuneisuushäiriö mielenterveyden häiriö, josta kärsivä on olosuhteisiin nähden liian huolestunut tai pelokas useimpina päivinä kuukausien ajan


yliyleistys yksittäistapauksien pohjalta vedetty liian laaja yleistys, yksi masennukseen liittyvistä vääristyneistä ajattelutavoista


ympäristöpsykologia psykologian sovellusalue, joka tutkii ihmisen ja hänen ympäristönsä suhdetta