Ahkeruus ja alemmuus Eriksonin teorian mukainen kouluikäisen kehitystehtävä, jossa pyritään tulemaan taitavaksi ja kyvykkääksi, mutta jos yksilö kokee epäonnistuvansa tässä, hän saattaa kokea alemmuutta


Mary Ainsworth psykologi, joka kehitti vierastilannemenetelmän; kiintymyssuhteiden arviointimenetelmä, jolla kiintymyksen laatua tutkitaan


aistimus aistimisen tulos, koka tiedostuu havaintona


aivojen palkitsemisjärjestelmä välittäjäaineiden ja hermoratojen muodostama yksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa hyvän olon tuntemuksia asioista, jotka ovat eloonjäämisen kannalta olennaisia, kuten syöminen ja geenien välittäminen seuraavalle sukupolvelle


akkommodaatio mukauttaminen; vanhojen tietojen muokkaaminen uuden tiedon mukaiseksi. Uusi tieto haastaa ennestään tiedetyn. Esim. lapsen siirtyessä nuppipalapelistä nupittomaan palapeliin, hän oppii kokoamaan sen vasta muokattuaan käsitystään palapeleistä ja paloihin tarttumisesta.


alkiovaihe raskauden ensimmäiset 9 viikkoa, jolloin syntyy perusta kaikille kehonosille


Aloitteellisuus ja syyllisyys Eriksonin teorian mukainen leikki-ikäisen kehitystehtävä, jossa pyritään oma-aloitteisuuden lisääntymiseen, mutta omissa pyrkimyksissä lannistuminen johtaa syyllisyyden tunteisiin


ammatillinen identiteetti identiteetin osa, johon kuuluu se, millaisen koulutuksen yksilö on saanut ja millaisessa työssä hän toimii


androgeeni miessukupuolihormonit, kuten testosteroni, joita on mm. kivekset erittävät


animismi usko siihen, että elottomat esineet ovat elollisia. lapsen ajattelu on animistista


aseksuaali henkilö, joka kokee vain vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetoa muita kohtaan


assimilaatio Sulauttaminen; uusien tietojen liittäminen vanhoihin tietoihin. Esim. lapsen siirtyminen neljänpalan nuppipalapelistä monimutkaisempaan, hän oppii laittamaan uudet palat paikalleen osin aiemman pelikokemuksensa perusteella


Auktoriteettiin perustuva vanhemmuus kasvatustyyli, jossa lapselle asetetaan selvät rajat, mutta häntä myös kuunnellaan ja tuetaan. Vanhemmat eivät ole pelkästään komentelijoita eivätkä kavereita, vaan oppaita. Pidetään toimivimpana kasvatustyylinä.


automatisoituminen tehtävän muuttuminen lukuisten toisten myötä niin sujuvaksi, että se ei enää vaadi suorittajaltaan tarkkaavaisuutta


binokulaarinen näkö kyky yhdistää kahden silmän kautta vastaanotettu tieto yhdeksi kuvaksi


John Bowlby psykologi, joka loi kiintymyssuhdeteorian. Ammensi ajatuksensa etologiasta


deduktiivinen päättely yleisten periaatteiden soveltaminen erityistapauksiin. Noin 14-vuotiaana nuori alkaa oppia


Downin syndrooma kokoava nimitys ylimääräisestä kromosomista johtuville ominaispiirteille, mm. tietynlaisille kasvonpiirteille ja heikentyneille älyllisille toiminnoille


egosentrinen Itsekeskeinen, tapa ajatella asioita vain omalta kannalta


egosentrinen puhe Itsensä ääneen ohjailua; tyypillistä leikki-ikäisille (Vygotskin teorian mukaan lapsi käyttää ensin sosiaalista puhetta (vaikuttaa ympäristöön), sitten puheesta tulee lisäksi omaa toimintaa ohjaava ajattelun tuki (= egosentrinen puhe) ja lopuksi egosentrinen puhe "hiljenee" ajatteluksi)


elämänkaari-näkökulma koko eliniän huomioiva näkökulma ihmisen kehitykseen


emotionaalinen kehitys tunteiden vivahteiden lisääntyminen sekä tunteiden säätelyn kehittyminen


empatia keskeinen moraaliin liittyvä kyky eläytyä toisen ihmisen tunteisiin ja asemaan. (johtaa prososiaaliseen käyttäytymiseen)


Epigenetiikka ympäristön vaikutus yksilön geenien säätelyyn siten, että nämä vaikutukset näkyvät vielä hänen jälkeläisillään


epäselvän identiteetin vaihe Vaihe jossa omaa identiteettiä ei ole etsitty tai etsintä on jätetty kesken. Identiteetin muodostus lykkäytyy myöhempään ajankohtaan (James Marcan teoria identiteetin muodostumisesta)


Erik H. Erikson psykososiaalisen kehityksen teorian luonut psykologi


eroahdistus vauvan hätääntyminen tutun hoitajan poistuessa; yleistä yli puolivuotiaalla vauvalla. Ilmenee niin, että lapsi pyrkii seuraamaan vanhempaansa kaikkialle, myös vessakäynneille


esioperationaalinen vaihe Piaget'n kognitiivisen kehityksen teoriassa leikki-ikäisen kehitysvaihe, jolloin lapset eivät pysty vielä tiedon operointiin eli loogiseen, mielensisäiseen käsittelyyn; nykytiedon perusteella leikki-ikäiset ovat taitavampia kuin Piaget esitti.


estrogeeni Naispuolisuuden hormoni, jota erittyy munarakkulasta


etäympäristö yksilöä ympäröivä laaja ympäristö, mm, media, yhteiskunta, kulttuuri


Formaalisten operaatioiden vaihe Piaget'n kognitiivisen kehityksen teoriassa yli 11-vuotiaiden kehitysvaihe, jolloin on kehittynyt kyky loogiseen päättelyyn ja abstraktien käsitteiden käyttämiseen


fyysinen kehitys aivotoimintojen ja kehon muutokset, mm. aivojen kypsyminen ja pituuskasvu. yhteis nimitys: fyysis-motorinen kehitys


geneettinen perinnöllinen


Hajanainen kiintymyssuhde turvaton kiintymyssuhde, joka ilmenee epäjohdonmukaisina reaktioina ja johtuu lapsen hyvin puutteellisesta hoitamisesta


Harry Harlow psykologi, joka tutki sosiaalisen eristämisen vaikutuksia apinanpoikasiin


henkilökohtainen identiteetti identiteetin osa, joka sisältää ne ominaisuudet jotka tekevät yksilöstä ainutlaatuisen


herkkyyskausi biologisesti määräytyvä ajankohta, jolloin yksilö oppii helposti jonkin taidon, jonka oppiminen myöhemmin on vaivalloisempaa. Hermoston muotoutuvuus ympäristötekijöiden vaikutuksesta erityisen voimakasta


hienomotorinen kehitys pienien kehonliikkeiden koordinoimisen oppiminen, kuten sormien ja varpaiden liikkeiden hallinnan oppiminen


hypoteettinen päättely ajattelua, jossa voidaan kuvitella erilaisia vaihtoehtoja, vaikka ne eivät olisi todenmukaisia


identiteetin etsintävaihe Vaihe, jossa yksilö kokeilee erilaisia identiteettivaihtoehtoja, sitoutumatta niistä mihinkään


identiteetti - roolien hajaannus Eriksonin teorian mukainen nuoruusiän kehitystehtävä, jossa on etsittävä oma identiteetti (yhtenäinen käsitys itsestä), jotta roolit eivät jäisi hajalleen


ideologia aatejärjestelmä, aaterakennelma. Identiteettiä ilmaistaan usein ideologioiden kautta


impulssikontrolli Kyky säädellä mielijohteita. sisältyy toiminnanohjaukseen


induktiivinen päättely johtopäätösten vetäminen erityistapauksesta yleiseksi periaatteeksi


Intersukupuolinen henkilö, jonka kehossa on syntyessä sekä tytön että pojan piirteitä


Itsenäisyys - häpeä ja epäily Eriksonin teorian mukainen taaperoikäisen kehitystehtävä, jossa lapsen tulisi rohkaistua itsenäisyyteen, eikä häntä saisi lannistaa vaatimalla liian paljon tai liian vähän


itsetuhoisuus tahallinen itsensä vahingoittaminen


Karkeamotoriset taidot suurten lihasten liikkeiden koordinoiminen, mm. jalkojen ja käsien liikkeet


kefalokaudaalinen Liikkeiden säätelyn ja hallinnan kehitys, joka etenee päästä jalkoihin. Ensin vatsallaan köllöttelevä vauva pystyy kannattelemaan päätään, seuraavaksi koko yläruumistaan käsinojassa


kehityshäiriö alkio- tai sikiöaikana tai varhaislapsuudessa syntynyt häiriö kehityksessä. Esim. downin syndrooma


kehitystehtävä tavoite, johon ympäristö olettaa yksilön pyrkivän


kehonkaava vauvan kokemus kehonsa fyysisistä rajoista ja itse aiheutetuista toiminnoista


kehonkuva käsitys omasta kehosta. muuttuu nuoruudessa puberteetin myötä


keski-iän kriisi voimakas ahdistus ja elämän uudelleenarvioinnin tarve, jota 40-50-vuotiaiden oletetaan kokevan; tutkimukset eivät kuitenkaan tue tätä oletusta


kiintymyssuhde vauvan ja vanhemman vuorovaikutteinen tunnesuhde, joka sitoo heidät yhteen ja jatkuu läpi elämän; kiintymyssuhteita muodostetaan myöhemmin elämässä myös muihin läheisiin ihmisiin. (John Bowlby)


kognitiivinen kehitys tiedonkäsittelykykyjen kehitys


kohortti ikäryhmä; samoina vuosina syntyneet ihmiset, jotka kokevat historialliset tapahtumat ja kulttuurin muutokset samanikäisinä


konkreettisten operaatioiden vaihe Piaget'n kognitiivisen kehityksen teoriassa kouluikäisten kehitysvaihe, jolloin lapset kykenevät loogiseen päättelyyn, mutta tätä taitoa sovelletaan lähinnä konkreettisiin eli näkyviin tai käsin kosketeltaviin tehtäviin


kriittinen kausi Biologisesti määräytyvä ajanjakso, jolloin tietyn alueen on kehityttävä, muuten kehitystä ei voi tapahtua.


kulttuurinen identiteetti identiteetin osa, joka sisältää yksilön jäsenyyden sellaisissa ryhmissä, joihin hän kuuluu usein syntymästään alkaen. Esim. kansalaisuus ja etnisyys


kypsyminen perimän ohjaama, biologinen kehitysprosessi, johon ei voi opettamalla vaikuttaa


lainatun identiteetin vaihe vaihe, jossa on kyseenalaistamatta omaksuttu identiteettimalli toiselta ihmiseltä


läheisyys - eristäytyminen Eriksonin teorian mukainen nuoren aikuisen kehitystehtävä, jossa lapsuudenkodista irrottauduttaessa etsitään uutta, läheistä ihmissuhdetta, ja tehtävässä epäonnistuminen voi johtaa yksinäisyyteen ja eristäytymiseen


lähikehityksen vyöhyke Vygotskin ajatus, että potentiaalinen kehitystasoa korkeampi kehitystaso voidaan saavuttaa ulkoisella avulla.


lähiympäristö yksilöä lähellä oleva ympäristö, mm. perhe, ystävät, naapuristo ja koulu


James Marcia identiteetin muodostamista tutkinut psykologi


minäkokemus ensimmäisen vuoden aikana kehittyvä pysyvä tunne omasta itsestä tahtovana, tuntevana ja erillisenä yksilönä


minän eheys - epätoivo Eriksonin teorian mukainen ikääntyneen ihmisen kehitystehtävä, jossa oma elämäntarina hyväksytään ja loppuelämän rajallisuutta käsitellään, mutta jonka epäonnistumisestä voi aiheutua epätoivoinen olo ja kuolemanpelkoa


motorinen kehitys lihasten hallitsemisen ja liikunnallisten taitojen kehittyminen


määräävä kasvatustyyli kasvatustapa, jossa vanhempi määrää yksinvaltaisesti lastensa asioista ja asettaa näille tiukat rajat. Ei keskusteleva


nykyinen kehitystaso tiedot ja taidot, jotka jo osaa


objektipysyvyys pikkulapsen oivallus objektien ja ihmisten olemassaolon jatkuvuudesta, silloinkin kun niitä ei voi nähdä tai kuulla. Tärkeä varhainen kognitiivinen saavutus (Pieget esitti sen kehittyvän vasta 8kk iässä mutta uudemmat tutkimukset ovat osoittaneet sen kehittyvän jo 2-3kk iässä)


perimä eliön perintötekijöiden eli geenien kokonaisuus


perusluottamus- epäluottamus Eriksonin teorian mukainen vauvaiän kehitystehtävä, jonka ratkaisun perusteella lapselle syntyy joko luottamus tai epäluottamus ihmisiin


Jean Piaget kognitiivisen kehityksen teorian luonut psykologi


pitkittäistutkimus tutkimus, jossa tiettyä ihmisryhmää seurataan pitkän ajan kuluessa, jolloin voidaan verrata samojen yksilöiden kehitystä tietyssä tehtävässä


poikittaistutkimus tutkimus, jossa tietoa ihmisistä kootaan samana ajankohtana


postformaali ajattelu ajattelua, jolla ihminen osaa muotoilla uusia kysymyksiä, löytää niihin vaihtoehtoisia vastauksia sekä muodostaa niistä uudenlaisen, kokoavan näkemyksen


potentiaalinen kehitystaso tieto- ja taitotaso, jonka voi saavuttaa yhdessä kokeneemman henkilön kanssa


Proksimodistaalinen liikkeiden säätelyn ja hallinnan kehitys, joka etenee keskivartalosta kehon rajoille


Prososiaalinen käyttäytyminen Avuliaana oleminen ilman suoraa hyötyä itselle


psykososiaalinen kehitys psyykkinen kehitys tiiviissä vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön kanssa


psykososiaalisen kehityksen teoria Erik H. Eriksonin kehittämä teoria, jonka mukaan ihmiset kehittyvät vaiheittain kahdeksan psykososiaalisen kehitystehtävän suorittamisen kautta


psyykkinen kehitys kognitiivinen ja emotionaalinen kehitys sekä kehittyminen omaksi itseksi


reaktioaika aika, joka kuluu tiettyyn ärsykkeeseen vastaamiseen


refleksi samankaltaisena toistuva, tahdonalaisesta kontrollista riippumaton reaktio johonkin ulkoiseen ärsykkeeseen


reflektiivisyys oman ajattelun arviointi ja sen rajoitusten huomioiminen


relativistinen suteellinen


ristiriitainen kiintymyssuhde turvaton kiintymyssuhde, jossa ei ole opittu, seuraako kielteisten tunteiden ilmaisemisesta huolenpitoa vai ei, joten tunnereaktiot ovat jatkuvasti voimakkaita


ruuhkavuodet Ajanjakso, jolloin perheen ja työn aiheuttamat vaatimukset kärjistyvät


Saavutetun identiteetin vaihe vaihe, jolloin yksilö kokee löytäneensä jokseenkin pysyvän käsityksen itsestään, arvoistaan ja paikastaan maailmassa


salliva kasvatustyyli kasvatustapa, jossa sääntöjä on vähän, eikä sovituista rajoista pidetä kiinni


samastuminen lapsen pyrkimys olla samanlainen kuin läheinen ihminen


sandwich-elämäntilanne aikuisille yleinen tilanne, jossa he pitävät samanaikaisesti huolta lapsistaan ja ikääntyvistä vanhemmistaan


seksuaalinen suuntautuminen se, minkä sukupuolen edustajia kohtaan yksilö kokee seksuaalista vetoa


sensomotorinen vaihe Piaget'n kognitiivisen kehityksen teoriassa kahden ensimmäisen elinvuoden vaihe, jolloin lapset oppivat objektipysyvyyden sekä yhdistämään aistein saavutettua tietoa motorisiin liikkeisiinsä


sikiövaihe eli sikiöaika raskauden vaihe 9. viikosta syntymään, jolloin sikiö kasvaa gramman painoisesta alkiosta keskimäärin 3,5 kilon painoiseksi ihmiseksi


sisäinen puhe ihmisen omissa ajatuksissaan käymää keskustelua, jolla hän ohjaa toimintaansa. lisääntyy kouluikää kohti mennessä (Vygotski)


sosiaalinen hymy noin kuuden viikon ikäisen vauvan hymyily tämän tunnistaessa ihmiskasvot ja halutessa jatkaa vuorovaikutusta


sosiaalinen identiteetti identiteetin osa, joka sisältää yksilön jäsenyyden sellaisissa ryhmissä, joihin hän kokee kuuluvansa


sosiaalinen kehitys ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen


sosiaalistuminen/sosialisaatio yhteisön arvojen, uskomusten ja normien siirtyminen osaksi yksilön ajattelua


sosioekonominen tausta yksilön asema yhteiskunnassa; perustuu mm. varallisuuteen, koulutukseen ja ammattiin


sosiokulttuurinen teoria näkemys, jossa kulttuurin vaikutukset huomioidaan ihmisen kehityksessä. Yksilön kehitys tapahtuu aina dynaamisessa vuorovaikutuksessa sosiaalisen ja kulttuurihistoriallisen ympäristön kanssa. Lev Vygotski


Daniel Stern psykoanalyytikko, joka on tutkinut vauvojen ydinminuutta


sukupuolinormi käsitys, jonka mukaan sukupuolia on vain kaksi, ja jokainen kuuluu muuttumattomasti siihen sukupuoleen, jonka biologiset ominaisuudet hänellä on; sukupuoliristiriidan kokeminen nähdään sukupuolinormin mukaan vajavaisuutena tai sairautena


sukupuoliristiriita oma kokemus sukupuolesta on ristiriidassa syntymässä määritellyn sukupuolen kanssa


sukupuolisensitiivinen kasvatus kasvatustapa, jossa vältetään tiukkoja sukupuoliluokitteluja


Sukupuolistereotypia Sukupuolen perusteella vedetty yleistys toisesta ihmisestä; käsitys siitä, mitkä ovat eri sukupuolille tyypillisiä ominaisuuksia ja käyttäytymistapoja.


Suojeleva optimismi Pikkulasten vahva luottamus omiin kykyihinsä, minkä turvin voi harjoitella vajavaisia taitoja.


symbolifunktio Kyky ymmärtää kulttuurin mukaisesti merkkejä eli symboleita, kuten sanoja ja kuvia (kissa-sana merkitsee kissaa, mutta ei ole kissa)


synnynnäinen syntymästä lähtien ollut


taapero nimitys vauvaiän ja leikki-iän välissä ole olevalle, 1-2 -vuotiaalle lapselle


Tabula rasa latinaa: tyhjä taulu; joidenkin behavioristien käsitys, jonka mukaan ihminen on syntyessään kuin tyhjä taulu, jonka ympäristö täyttää


testosteroni miessukupuolihormoni, jota miehillä erittävät kivekset ja naisilla munasarjat


toiminnanohjaus valveilla ollessa jatkuvasti käynnissä oleva psyykkinen tapahtumasarja, jossa ohjataan ajatuksia, tunteita, tavoitteita ja motorisia toimintoja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa


Tuottavuus - lamaantuminen Eriksonin teorian mukainen aikuisuuden kehitystehtävä, jossa tärkeintä ovat työ ja seuraavasta sukupolvesta huolehtiminen mutta jonka epäonnistuminen voi johtaa lamaantumiseen


turvallisesti kiintynyt henkilö, jonka kiintymyssuhde läheiseen ihmiseen on turvallisen; turvallinen kiintymys syntyy, kun yksilö kokee itsensä hoivatuksi


turvaton kiintymyssuhde yksilön ja hänelle läheisen ihmisen välinen kiintymyssuhde, joka ei ole kehittynyt turvalliseksi; lapsi ei ole kokenut itseään hoivatuksi


uskonnollinen identiteetti samastuminen tietyn uskontokunnan jäseneksi ja se, mikä merkitys tällä on yksilölle


vertaisryhmä suurin piirtein saman ikäiset ihmiset, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään


vesilasikoe Piaget'n käyttämä klassinen koe, jolla arvioidaan ymmärtääkö lapsi pysyvyyden ilmiön


vierastaminen Yli puolivuotiaalla vauvalla heräävä pelko vieraita ihmisiä kohtaan. Vauva ei silloin hymyile tuntemattomille ihmisille, jotka työntävät kasvonsa liian lähelle vauvaa


vierastilannemenetelmä menetelmä, jolla kiintymyssuhteen laatua tutkitaan; miten lapsi suhtautuu vanhemman pois lähtemiseen. Mary Ainsworth (Bowlbyn kollega)


viivästetty jäljittely Jonkin toiminnan toistaminen jopa monta päivää toiminnan näkemisen jälkeen; taito, jonka puolivuotiaat vauvat oppivat


vuorovaikutuksellinen minä psykoanalyytikkojen käyttämä käsite parin kuukauden ikäisellä vauvalla heräävästä kokemuksesta, jossa vauva hahmottaa itsensä vuorovaikutuksen osapuolena


Lev Vygotski psykologi, joka kehitti sosiokulttuurisen teorian


välineuroni sensoristen ja motoristen hermosolujen väliin kytkeytyvä hermosolu; pääosa ihmisen hermosoluista on välineuroneja


välinpitämätön tai hylkäävä vanhemmuus kasvatustyyli, jossa vanhemmat eivät ole kiinnostuneita lastensa asioista eivätkä tiedä, mitä näiden elämässä tapahtuu


välttelevä kiintymyssuhde Turvaton kiintymyssuhde, jossa on opittu välttämään kielteisten tunteiden ilmaisemista, jotta saisi huolenpitoa


John Watson behavioristisen suuntauksen perustaja


ydinminuus varhainen olemassaolon kokemus, käsitys itsestä toimijana sekä varhaiset tunteet ja muistot