Lähi- ja etäympäristö, yksilö- ja yhteisökeskeinen kulttuuriTutkimus: kaksos- ja adoptiotutkimus, pitkittäis- ja poikittaistutkimus, kohortti, Harlow ja apinanpoikaset, kiintymyssuhteet: vierastilanne, vaahtokarkkikoe, katseen kesto, pään kääntäminen, Bobo-nukke, imemisnopeus, aivotutkimus, vesilasikoeVauvaikä: refleksit, kefalokaudaalinen, proksimodistaalinen, sosiaalinen hymy, protokeskustelu, perusluottamus – epäluottamus, temperamentti ja temperamenttityypit (helppo, vaikea, hitaasti lämpeävä), sensorimotorinen vaihe (Piaget), oraalinen vaihe (Freud), tunteiden yhteensoinnuttaminen, kiintymyssuhde (turvallinen& turvaton: välttelevä, ristiriitainen,hajanainen), ydinminuus (Stern), jaettu tarkkaavaisuusTaapero: itsenäisyys – häpeä, anaalinen vaihe (Freud), uhmaikä, itsesäätely, rinnakkainleikistä yhteisleikkiin, siirtymäobjektiLeikki-ikä: aloitteellisuus – syyllisyys, esioperationaalinen (Piaget), oidipaalinen vaihe (Freud), egosentrinen puhe (Stern), kertova minä (Stern), symbolinen leikkiKouluikä: ahkeruus – alemmuus, konkreettiset operaatiot (Piaget), hienomotoriikka, latenssivaihe (Freud), sääntöleikit, toiminnanohjaus, automatisoituminen, konventionaalisen moraalin tasoNuoruus: puberteetti vs. Murrosikä, identiteettikriisi- roolihämmennys:

henkilökohtainen identiteetti (minäkäsitys – ihanneminä, kehonkuva ja itsetunto), sosiaalinen identiteetti (ryhmäjäsenyydet, vertaisryhmät, sosialisaatio),

seksuaali-identiteetti;

tasot: epäselvä identiteetti, etsintävaihe (roolien kokeilu), valmiina omaksuttu identiteetti, eheä identiteetti; sitoutuminen valintoihin

Prosesseina: Mallintaminen, peilaaminen, vertailu, kilpailu, samastuminen

Otsalohkokot, limbinen järjestelmä, metakognitio, formaaliset operaatiot, periaatteellisen moraalin tasoAikuisuus: varhaisaikuisuus: läheisyys – eristäytyneisyys, kiintymystyyli (turvallinen, itseriittoinen, takertuva, pelokas), psykologinen aikuisuus, postformaali ajattelu (reflektiivisyys, relativistisuus, ongelma- ja ratkaisukeskeisyys, kriittisyys), ammatti ja ammatillinen identiteetti,

keski-ikä: tuottavuus – lamaantuminen, generatiivisuus, tasaiset ja kriisivaiheet,Vanhuus: minän integraatio – epätoivo, 3. ja 4. ikä, joustava ja kiteytynyt älykkyys, aistien rappeutuminen, hyvä vanheneminen, dementia, alzheimer, parkinson,Aivojen ja ympäristön yhteisvaikutus: Herkkyyskausi, kriittinen kausi, susilapset, sosiaalinen deprivaatio, virikkeet, biologinen kypsyminen, plastisiteettisynaptiset yhteydet, otsalohkot, limbinen järjestelmä, dementia, alzheimer, parkinson

Aivojen ja ympäristön yhteisvaikutus: biologinen kypsyminen, otsalohkotKognitiivinen kehitys: mielen teoria, roolinottokyky, symbolifunktio, objektipysyvyys

Piaget: sensorimotorinen, esioperationaalinen, konkreettisten operaatioien, formaalisten operaatioiden kausi

- Adaptaatio: assimilaatio ja akkommodaatio

Vygotsky: kielen ja ajattelun suhde, lähikehityksen vyöhyke

Muisti & oppiminen: hermosolut, synapsi, matkiminen, mallintaminen, mallioppiminen, viivästetty jäljittely,

Aikuinen: metakognitiiviset taidot, postformaali ajatteluKieli: protokeskustelu, symbolifunktio, sisäisen ja ulkoisen taso eri suuntiin, häiriöt. dysleksia, dysfasia viivästynyt puheSosioemotionaalinen kehitys: Sosiaalistuminen = sosialisaatio, vertaisryhmä, prososiaalisuus, peilaaminen, mallintaminen, mallioppiminen, viivästetty jäljittely, samastuminen, kasvatustyylit (salliva, vapaa kasvatus, autoritaarinen, Curling-vanhemmuus, välinpitämätön), temperamenttien yhteensopivuus,tunteiden yhteensoinnuttaminen, vertaisryhmä, prososiaalisuus, altruismi, status ryhmässä,

lähi- ja etäympäristö, yksilö- ja yhteisökeskeinen kulttuuri, normit arvot