1) Perusluottamus vs. epäluottamus (vauvaikä, syntymä-n.12-18kk)
- vauvalle kehittyy luottamus hoitajaansa
- vauva oppii tuntemaan itsensä, aistimuksensa ja kehonsa (ns. oraalis-sensorinen vaihe)
- perusturvallisuuden synty maailmaa kohtaan
2) Itsenäisyys vs. häpeily (taaperoikä, n. 1,5-3v)
- lapselle kehittyy ymmärrys siitä, mitä hän voi ja mitä ei voi kontrolloida, ja hänelle kehittyy tunne vapaasta tahdosta
- siisteyskasvatuksen aikaa, opitaan potalle tai vaipoista eroon (ns. muskulaaris-anaalinen vaihe)
- lapsi touhuaa paljon ja kokeilee rajojaan (käsitys omasta toiminnasta, käsitys oikeasta ja väärästä, uhmaikä)
- palaute onnistuneesta toiminnasta vaikuttaa lapsen minäkäsitykseen; epäonnistuminen johtaa häpeilyyn ja riittämättömyyteen

3) Aloitteellisuus vs. syyllisyys (leikki-ikä, n. 3-6v)
- lapsi oppii toimimaan ja tekemään itse aloitteita (vrt. mielen teorian kehittyminen)
- lapsi on vauhdikas toimija (ns. liikunnallisuuden vaihe)
- ankarat kiellot ja rangaistukset vaikuttavat lapsen itsekontrolliin (> tiukka superego saa lapsen tuntemaan syyllisyyttä)
- oppii normikäyttäytymistä; siksi oikea syyllisyys on hyvä ympäristöön sopeutumisen kannalta
4) Ahkeruus vs. alemmuus (kouluikä, n. 6-12v)
- lapsi oppii tekemään asioita oikein ja hyvin lähinnä koulun ohjeiden mukaan (ns. latenssivaihe)
- lapsi vertaa omia kykyjään ja toimintaansa toisiin lapsiin
- kiinnostus kaikkeen uuteen
- opettaja ja koulukaverit malleina > syntyy uusia rooleja
- tytöillä ns. paras kaveri kausi n. 12 vuotiaana
- herkkä koulukiusaamiselle
5) Identiteetti vs. roolien hajaannus (nuoruusikä, n. 12-18v)
- nuorelle kehittyy selvä käsitys omasta minästä suhteessa toisiin ihmisiin
- voimakkaat fyysiset ja psyykkiset muutokset: Kuka minä olen? (ns. nuoruusvaihe)
- etsitään tarkoitusta, paikkaa maailmassa, ihmisenä, työssä jne.
- subjektiivisen ja objektiivisen identiteetin tasapainottelu: Mitä olen omasta mielestäni? Mitä muut minusta ajattelevat?
- halu itsenäistyä, mutta samalla riippuvuus kodista
- vastauksia haetaan: ikätovereilta, jengistä, idoleista, seurustelusuhteista
6) Läheisyys vs. eristäytyminen (nuori aikuisuus, n. 19-40v)
- ihmiselle kehittyy kyky antaa ja vastaanottaa rakkautta, sekä sitoutua pysyvään ihmissuhteeseen (ns. varhaisen aikuisuuden vaihe)
- identiteettikriisin vaikeudet saattavat näkyä pelkona antautua läheiseen ihmissuhteeseen (minän menettämisen pelko)
7) Luovuus vs. lamaantuminen (aikuisuus, n. 40-65v)
- perheen perustaminen, lapsista huolehtiminen ja työ elämän keskiössä (ns. keskisen aikuisuuden vaihe)
- oma elämä koetaan mielekkäänä ja ollaan tyytyväisiä parisuhteeseen, perhe-elämään ja työhön
8) Minän eheys vs. epätoivo (eläkeikä ja vanhuus, n. 65- kuolemaan)
- ihminen on tyytyväinen elettyyn elämäänsä ja näkee itsensä osana elämän kulkua (ns. myöhäinen aikuisuus)
- lapset ja lastenlapset ilona ja tyytyväisyyden tuojina